Зиновій Карбович: Новий суспільний лад

Суспільний лад, до якого прагнемо, базується на двох основних засадах: національній і етичній. Перша з них висуває вимогу нівеляції соціяльно-економічної боротьби кляс та встановлення в здобутках, що залежать від якісної вартості індивіда, немає: рівність повинна натомість виявлятися в установленні однакових об'єктивних умов для кожного громадянина, що має моральні дані для здобуття означених обсягів, незалежно від того, з якої соцІяльної верстви (Інтелігенції, робітництва чи селянства) він походить.

Націоналізм створює для всіх справедливі об'єктивні умови росту, залишаючи решту — творчості й волі кожного. Він є демократичним у тому розумінні, що понад усім ставить вимогу й засаду чину; з цього правила не призначає винятків і від кожного жадаю максимуму зусиль цілої індивідуальності. А тому, що носять поодиноких індивідуальностей, навіть при релятивно-однакових зусиллях, все бувають різні, то вже самі закони природи встановлюють нерівність. Поняття абсолютної рівності взагалі не існує; її можна уявляти хіба тільки в абстракції. Тим більш нереальною стає вона в суспільному житті, що позначається законами змалу багатьох різних людських боль і сил. Ніхто так переконливо не підтвердив цього факту, як саме більшовизм, з банкрутством його початкових теорій комуністичної нівеляції індивідуальності й суспільства.

Саме поняття справедливості стоїть не раз у суперечності з поняттям рівності. Зокрема в суспільному житті вимога справедливості стоїть перед вимогою рівності. Демократизм націоналізму виявляється в тому, що перед кожним громадянином він ставить етичний постулат і його консеквенцію — постулат праці, як імператив, від якого ніхто не сміє ухилятися. Націоналізм підносить працю до рівня етичної засади. І саме це піднесення її на п’єдестал моральної цінносте, негує питоменну
демоліберальному капіталізмові ідею найманої праці. При такій інтерпретації праці самий капітал перестає бути тим, чим він є в умовах демолібералізму. Бо в консеквенції цієї засади працедавцем стає фактично не одиниця, а найвище суспільне єство, що має абсолютні вартості й право встановлювати етичні закони, себто — нація. Ця остання делегує свої компетенції окремим одиницям чи їх колективам (підприємці й підприємства), але вона (в націоналістичній інтерпретації власності) виступають тільки суб'єктами переданого ш нацією права володіти майном і бути працедавцями, бо, наприклад, за діяння на шкоду суспільства можуть бути державою експропрійовані. При такому зіставленні ідеї праці й власності — право абсолютної власності на всі добра належать остаточно нації. ЇЇ' члени є постійними, єдітичними ужитковцями й посівачами дібр; вони можуть на власній свобідній внутрішній диспозиції міняти даний предмет праці (чи власності) на інший і т.д., але нація-держава залишає в своїй компетенції нормування їх прав (наприклад — заборона роздрібнювати певні предмети власності, уживати їх незгідно зобов’язуючими правно-етичними нормами і т.д.) включно до конфіскації власності.

Це є обмеження анархісти свобідного депонування засобами продукції з погляду на добро цілості - - нації, суспільства й родини. Рівнобіжно із зростом у ширину й глибину національно-сусіпільної ідеї, з її пенетрацєю в широкі суспільні маси — наступає переоцінка вартостей; повільний, важкий, повний труднощів перехід із індивідуально-егоїстичних позицій на суспільно-етичні. Живемо в добі ублагородненя людини, скермування її на шлях добра духово й кровно їй близьких та нації; в добі героїчної моралі й героїчного стилю життя!

Після так усвідомленої компетенції нації-держави, стає зрозумілою вся хибність поняття „абсолютної" приватної власності. На релятивність цього вказувала ще аристотелівська теза, що людяна є „політиком".

Сучасний ступінь суспільної відомості вводить обмеження права власності на користь загального національного добра. Поняття приватної власності, як „абсолютної4' категорії, компрометує принцип здорової індивідуальної Ініціятнвности, запроваджуючи на її місце анархізм (цим власне й визначається демоліберальний капіталізм). В другу, ще більш абсурдну, крайність — попадає комунізм. Ні один, ні другий із них не має в суспільному житті творчого застосування. Обидві ці системи призабули кардинальний життєвий феномен — націю, що є органічною синтезою й регулятором усього.

Хто каже „необмежена" приватна власність — той виказує брак розуміння законів суспільного життя: чейже й у його уяві не вільно цю „обмеженість" вжити, наприклад, на те, шоб висадити... дім у повітря — бо це забороняють певні правні норми. Справді, бувають такі характерні факти, як ось, наприклад, в Бразилії, де плантатори-капіталісти висипають каву в море в той час, як ЇЇ не мають недостатком бразильські ж робітники, що її вирощують... Але чи є це подумування в націоналістичному суспільному ладі?! На цей приклад ліберали можуть відповісти, що бразильським капіталістам йде не про те, щоб не дата каш робітникам але щоб вдержати господарську рівновагу в державі й у міжнародних торговельних відносинах. Але таку економічну „Іюлггаку" можна виправдати хіба релятивно, себто, що при даній суспільно-виробничій структурі не Існує інших можливостей до вдержання цієї рівноваги.

Нам проте йде не про релятивності, а про переміси, про суть, про основні зміни. Коли сучасна економіка доходить до таких абсурдів, то треба в основі змінити лібералістично-капіталістйчний устрій, а не ліквідувати його паліативами (напівзасобами — ред.), що, зменшуючи хвилево гарячку, залишають розкладові бактерії в самому організмові. Треба творити організацію суспільного життя на нових основах, вартостях і принципах та надати речам таке окреслення, яке відповідало б їх істотній суті.

Новий світогляд вносить у життя глибокі зміни. Остаточне встановлення їх виявляється навіть у термінологічних окресленнях, в номенклатурі. Однакові окреслення мають у нас і, скажімо, у демолібералів цілком різний зміст. Наприклад, „самовідречення" й „самозаперечення" означають для демолібералів неґування егоїстичного тенору життя даної людини й заперечення того, що становить для неї суть і глузд життя. У нас же самозаперечення зовсім не є запереченням себе, своєї суті й змісту, а самовиявленням тих вартостей, що характеризують справжню українську людину. Як бачимо, одне слово, чи окреслення відбиває діаметрально протилежні погляди на світ. У них (демолібералів) — гедоністичний егоїзм, як суть життя; у нас (націоналістів) — національно-суспільний глузд існування й суворий героїзм, як неодмінну рису ідеалізму — трагічну й глибоко-життєрадісну концепцію життя, Що має в своїй основі героїчну етику.

Коли кажемо, що визнаємо (в питомому нам розумінні) засаду приватної власності, то зміст цього формулювання (як бачимо з повного прикладу) не покривається з дотепер Існуючим. Вся атмосфера переоцінки різних вартостей життя визначає іншу ситуацію й для цієї вартості (власності). Абсолютність демоліберального поняття власності відпадає; вона набуває новий етичний зміст, — стаючи виразником природної людської тенденції виявляти себе індивідуально, творити свій світ праці й родини та сповняти обов'язки супроти національної спільноти.

Стимули творчості в демолібералізмі (як і мотиви приватної власності) лежать тільки в колі егоїстичних побудників і бажань передусім зиску. Ми ж виховуємо загал у площині національно-суспільних мотивів і цілей. Тому, не раз подібний щодо форми суспільний інститут у своєму внутрішньому змісті стає цілком відмінним від того, що йога встановила демоліберальна доба, як „святий і непорушний"... Визнаючи свобідя диспонувати означеними засобами й предметами праці в рамках державних законів, що узгляднюють добро нації, родини й одиниці — цим належно оцінюємо позитиви суспільного росту людини, які їй дають і, віддані до її користування, матеріальні вартості.

Характерною рисою української народної вдачі е високе почуття особистої гідності, сильна — у великій мірі з землею зв'язана — родинна й родова самоокреслоність, що протиставиться „общаку" стилю життя й духа московської маси. Європейські принципи особистої гідності й духового аристократизму — завжди були чужі Московії. „Московське дворянство, -- пише в своїй „Історії русской культури" П.Мілкжов, — нікоґда не удавалось пріучїть к європейському чувству воєнної честі, воспітавшему сословний дух європейського дворянства"... В тому напрямку нічого не міг вдіяти й Петро І. Характерний момент: в році 1722 „один із многих", якийсь „совєтнік Степанов", коли його побили, так писав у свому „рапорте": „я о моєї персоні не говорю, только характер канцелярії совєтніка не допускає не токмо побої, но і брані терпить"... Зовсім не те бачимо ми в поняттях гідності в українців: ,Де ж плем’я славного Народу Руського, з насіння Яфетового, котре державу Грецьку морем і суходолом воювало", і т.д. З цим духовим аристократизмом української історичної індивідуальності треба нам не тільки рахуватися, але саме до неї нав'язувати свій чин. Заналізувавши характер українця, пізнаємо, куди йде загальна напрямна його суспільного розвою; наше завдання лежить у розбудові органічно врослого в нього національно-суспільного ідеалізму, через синтетичне споєння всіх його сил в ідеї батьківщини.

Одним з елементів цієї розбудови є й своєрідного стилю — підпорядкована усталеній ієрархії вартостей — індивідуальна власність. Обмежуємо не свободу, а виеліміновуємо анархію! Ніде немає більш розумних свобод, як у націоналістичній державі; ніде немає кращих середників задоволення розумних потреб і прагнень народних мас, як саме в державному устрою націоналістичного типу, що своєю формою і методами керування є диктатурою цілої нації. Ідею цієї життєвої, конструктивної ієрархії — дсмоліберали намагаються компрометувати всіма силами...

Про нарід піклуються тільки його найкращі, що органічно виростають із-поміж усіх його верств. Керма цих найкращих елементів із усіх суспільних прошарків — це й є справжнє народоправство. Іде тут про якість і ті методи, якими цю керівну якість здобувається... Ідеться про самовиявлення людей працею, ідейністю і характером.

Розбудова суспільного життя йтиме по шляху уможливлення кожній одиниці, щоб вона дала максимум своїх сил і здібностей для національного росту. Індивідуальність матиме можливість широкого і повного розвитку, але в національних рамках; її інтерес буде гармонізуватися з загальним добром і творитиме з ним єдність. Не невільника власної держави хочемо творити, але вільного громадянина, що е пршф знаходить себе, розвиває свою особовість. Найкращі, найактивніші, найбільш творчі з цих вільних громадян творитимуть провідну верству, що триматиме керму масами й, будучи органічно з ґрунту зв'язаного з ними, сумлінні дбатиме про їх добро.

Провідна еліта нації, щоб мати право бути такою, повинна стати уособленням ідеалізму й героїзму. Вона перша ставить чоло небезпекам і остання відступає, здійснюючи своїм власним прикладом і соціальну справедливість. Щойно тоді зможе вона видобути з нетрів душі народної вартості, необхідні для національного росту й перекувати, в огні боротьби за свої ідеали, ціляй нарід у армію вошів.

Індивідуальна ініціатива має в націоналістичному суспільстві такі широкі можливості, що та орбіта — яку для неї закреслив демолібсршіізм, чи комунізм (альфа й омега — економічні вартості) — не тільки не вистачає для людини квантитативне, але й зв'язує її якістю, і щодо мети. Нова людина в своїй індуктивності не шукатиме, йдучи за гоном гедоністичного егоїзму, якнайбільших досягнень тільки у матеріальній (господарській) площині, але змагатиме до розбудови цілості життя за стимулом націоналістичної ідеї, як того одинокого побудника чинності, що надає вартість людині й глузд її змагання.

Критерій керівної меншості, — що найкраще знає інтереси цілості, — не матеріально-продукпдйний і не класовий, але ідейно-етичний. Він уможливить вступ у ряди провідної верстви кожному українцеві, — від пастуха до професора й від капрала до маршала, — що гідний цього високого покликання.

Встановлюючи свій суспільний устрій, не трактуємо його стабільною вартістю; він може мінятися в формах І методах відповідно до розвоєвих процесів та вимог життя. В нашій загальній тенденції міститься прагнення якнайкраще скріплювати в кожну дану історичну добу силу нації для внутрішнього розвитку й зовнішнього промінювання. Ми хочемо направляти умови суспільного життя, але не тільки апелем до доброї волі й сумління громадян, а покликаючись на християнське милосердя, гуманність тощо. Бо вважаємо, що коли тільки це е мотивом усунений експлуатації й інших дефектів суспільного устрою — то це було б плеканням культу образи й приниженням гідності людини.

Немає нічого більш понижуючого для гідності людини, як одержання милостині, що її побудником е милосердя! Це був би устрій жебраків, а не вільних і гордих людей. Кожний справедливий суспільний устрій має в собі елементи білатеральних (двобічних) умов, взаємних зобов'язань -- без ніяких ласк, милосердя й покори. Ніщо не поможе апелювати до сумління капіталіста чи керівника большевицького совхозу, щоб не експлуатував робітника! Суб'єктивно людяний капіталіст може особисто краще трактувати своїх робітників, але нічого їм не порадить, бо він самий є тільки звеном у системі, шурупкою в машині, що силою своїх власних законів диктує йому робити саме так, а не інакше. І „найкраща" людина в злому устрої нічого не вдіє, хіба що стане... філантропом, коли вона не ви двигає іншої ідеї, іншого стилю й організації життя та не стане борцем за нього. Борцем за ідеалістичну й героїчну етику життя!

Ні толстовське духове „непротивлення" злу, ні сучасна декадентська інтерпретація моралі, ні відклик до гуманності, ні пасивні мученики — не знищать існуючого лиха! „Бастилії" знищували Ідейні герої, що мали відвагу протиставлятися злу; ті, що не пасивним терпінням хотіли спасати друзів своїх, а жертвою й чином. Пасивний, хай і загорілий, фанатизм не приносить рятунку, й не може служити критерієм для оцінки етичної вартості діяння. Тільки активний, героїчний фанатизм творить життя й є його змістом.

Вертаючись до нашого прикладу, рекапітулюємо: без національної ідеї, без героїчного й стичного підходу до життєвих проблем — все залишиться по-старому. Дана людина може роздати все своє майно бідним, але устрій залишиться тим самим і в його системі нічого не зміниться. Може дехто й „послухає" закликів до „милосердя", але решта, що творить систему, залишиться й надалі з нею. „Просимо, поможіть!" — бачимо на мурах міст, і образ заплаканої дитини, яка простягає руку, щоб зворушити серце... І це так зв. „суспільна опіка"! Коли це хтось зачисляє до шляхетних жестів людини, то ми далекі від ідей, що їх змістом є жебрацтво! Або інший образ: голодна дитина ділиться хлібом із собакою, а поруч... оргії здегенерованих багатіїв, що можливо тільки вчора продали зброю ворогам батьківщини і, не дивлячись на те, перебувають під охороною законів „великих демократій"! Стверджуємо: українській душі чужий демоліберальний капіталізм, як і його антипод, а водночас матеріалістичний спільник — комунізм.

Як доказ наших повищих тверджень, вкажемо ще на приклад Католицької Церкви, що, замість поборювати лібералі стичний капіталізм, апелювала до ... сумління Його представників, а в наслідках сама опинилася під його впливами; протисуспільні й неестетичні засади капіталізму знайшли в колах церковників своє деяке застосування, хоч декларативно вони й є проти них. Нічого не поможе „Рурум новарум" ні „Квардаґесімо анно", доки гасло лишатиметься пустою фразою! Але власне це й знаменне для римської Церкви (також і православної), що в них не знаходять підтримка ідеалістичні (націоналістичні) рухи, які стають на шлях боротьби з „правими" й „лівими" інтернаціоналізмами та проведення далекосяжних соціальних реформ. Націоналізм викликається, як „дикунство", „зоологіям", як „туга за ножем і кров'ю" — натомість кокетується його профанаторів, що виступають дід маркою „творчих", Католицьких" та інших раціоналістів». ,.

Який же лад обіцюють Україні ці „творчо-католицькі" націоналісти? .,.

Наш псевдо католицизм нічого не навчився з минувшини й сучасності. А на цьому тратить Церква й релігія! Між тим грядуть важкі події й конфлікти. Нові катакомби розкриваються перед справжньою Українською Церквою. Хто лякається їх — той не ввійде до Христового Царства!

Націоналізм не заперечує певних досягнень суспільних устроїв у минувшині, приймаючи з них те, що зберегло ще вартість і актуальність. ДоосереднІ національні сили, діючи постійно впродовж віків, внесли нові творчі елементи. Ця неусвідомлена воля до консолідації шукала шляхів свого виявлення, її підхопив соціялізм, видвигнувши робітничу класу, як рішаючий фактор суспільного життя. Робітництво справді видвигнуло себе, як соціяльний фактор, але соціалізм спростив усе і схотів стати гробокопателем національної ідеї. Життя викинуло його за свій борт!

Український націоналізм збагнув глузд новітнього суспільного життя й впродовж кількох років зумів відродити націю, що пішла за його ідеалами Націоналізм не твердить, що сказане ним в дану епоху є його останнім словом. Бо він — життя, а життя вічно мінливе; в ньому відбувається вічна зміна понять, прагнень і інститутів. Суспільний лад розвивається у формах і методах, проте в засадах свого розвідку лишається незмінним. В процесі історії вага й взаємовідносини суспільних груп були різними; відповідно до вимог епохи на кін життя видвигаються ті чи інші творчі суспільно-виборчі сили, здійснюючи національну ідею. В нашій добі й у наших умовах цією вирішальною нацІонально-суспільною силою стають широкі народні продукуючи маси. І саме вони будуть підметом розбудови нового суспільного ладу. Задоволення їх розумних потреб, зміцнення волі й патріотизму, унешкїдливяення всіх руїнницьких відосередніх сил - - ось методи скріплення нації.

Грядущий час — це вже не час боротьби самих армій, а цілих народів. Щоб вдержатися в цій борні й її виграти, — необхідна єдність, витривалість, працездатність і активність цілої нації. Такою ж вона може стати тільки тоді, коли ЇЇ внутрішнє Існування буде побудоване на взаємному довір'ю, почутті справедливості та ідейно-етичній пов'язаності громадян у одне ціле; і не лише для зовнішньої перемоги, але й з мотивів почуття духової спорідненості та етичних спонук („діти одної матері — Батьківщини").

Базуючи свій лад на принципах нації понад усе, протиклясовості що виходять із непорушних премії етичної натури — тим самим не можемо заперечити демолібералістичний капіталізм із усіма його похідними наслідками, що виявляються в своєрідних інституціях: „працедавці робітники-наймити"! Мусимо творити такий суспільний лад, щоб робітник мав повну свободу страйку, але щоб страйкова боротьба для робітника стала зайвою, бо ми змінимо дотеперішній експлуататорський устрій як несправедливий і такий, що мусів бути зміцнений. Бо сама страйкова боротьба вже свідчить про несправедливі підвалини цілої соціяльно- економічної будови, що згори припускає і санкціонує законність визиску, супроти якого треба боротися методами насильства (страйки й льокати).

В націоналістичному устрою не сміє бути місця для визиску, а тим самим і самочинних виявів боротьби з ним. Держава тут виступає не якимсь механічним регулятором (і не „поліцаєм"!) між працею й капіталом, бо в обличчі з'ясованих вище засад зникає його експлуатуюча сила; є еманацією всіх досередніх суспільних сил і чинником, організуючим націю, яка стає ЇЇ джерелом і підставою. Держава це власність усіх громадян — і всі будуть дбати за найсправедливіше й" порядкування І найсправедливіший соціяльний лад, де робітник буде спів господарем своєї держави, співкерівником її, учасником влади нації.

Зиновій Карбович: Новий суспільний лад. Альманах „На службі нації", Париж 1938, стор. 55-62.